REZULTATUL COMPETIȚIEI DE PROIECTE DE CERCETARE 2015

PROIECT CÂȘTIGĂTOR:
“STUDIU IMAGISTIC (RMN (IRM), angioRM, CT, angioCT) AL STENOZELOR CAROTIDIENE ÎN REGIUNEA CERVICALĂ, DIN PATOLOGIA DENTO-MAXILARĂ”

Conf. dr. Dana Cristina Bodnar.
Contract de finanțare pentru execuție proiecte nr. 18/04.05.2015.


I. Context

Centrul MEDINST de Diagnostic Româno-German îşi desfăşoară activitatea medicală în domeniul diagnosticului imagistic prin tomografie computerizată (CT) şi rezonanță magnetică (IRM). Inaugurat în decembrie 1996, MEDINST este primul centru privat de imagistică medicală înfiinţat în Bucureşti.

Centrul de Diagnostic Româno-German MEDINST se află în contract de colaborare, încă de la începutul activităţii, cu Institutul de Neurologie şi Boli Neurovasculare din Bucureşti, organizat sub egida Academiei Române. Colaborarea cu Unitatea de Stroke din cadrul acestuia a contribuit la perfecţionarea competenţelor personalului medical în patologia cerebrovasculară şi la elaborarea primelor tratate de specialitate în domeniul imagistic din România.

În scopul informării medicilor, dar şi al dezvoltării sectorului imagistic, Centrul de Diagnostic Româno-German MEDINST şi-a adus contribuţia prin organizarea de conferinţe şi prezentări pentru personalul medical, studenți, medicii rezidenți din spitalele bucureştene. De asemenea centrul este implicat şi într-o serie de activităţi ce vizează cercetarea ştiinţifică, și a dezvoltat de-a lungul activităţii sale diferite studii şi programe de cercetare.


II. Scop

Realizarea de studii interdisciplinare cu relevanță în practica curentă în domenii medicale diferite și în concordanță cu Planul Național de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2007 – 2013 și Programul Cadru 7 de cercetare european (Framework Programme 7).

Stimularea parteneriatelor între grupurile de cercetare și industrie pentru realizarea de tehnologii, metode, produse și servicii bazate pe cunoaștere în domeniul medical.


III. Obiective

Pentru realizarea acestor scopuri MEDINST Diagnostic Româno-German își propune următoarele obiective:

 1. Organizarea și participarea la manifestări științifice cu prezentarea de sinteze, actualități și lucrări în care vor fi comunicate progresele din specialitate și achizițiile terapeutice recente;
 2. Activitate de cercetare-dezvoltare în domeniul de specialitate; realizarea de rețele de cercetare la nivel național și internațional;
 3. Sprijinirea publicării unor lucrări științifice în reviste de specialitate, de prestigiu, naționale și internaționale;
 4. Organizarea schimbului de informații științifice și altor forme de colaborare pe bază de egalitate și reciprocitate cu alte societăți științifice din țară și din străinătate;
 5. Sprijinirea participării la stagii de schimb de experiență, studii, burse, pe bază de reciprocitate cu alte societăți;
 6. Colaborarea cu discipline de specialitate, precum și cu Ministerul Educației Naționale în vederea elaborării curriculei și strategiei de formare a specialiștilor în domeniu, în acord cu normele acceptate în Uniunea Europeană , pentru dobândirea unor cunoștinte, calități și aptitudini la nivelul cerințelor actuale internaționale;
 7. Intreținerea relațiilor cu societăți științifice similare.

IV. Rezultate preconizate

Programul inițiat de Centrul de Diagnostic Româno-German MEDINST a fost realizat în vederea obținerii de rezultate bazate pe investigații științifice interdisciplinare cu aplicabilitate practică, în scopul îmbunătățirii modului de lucru și cu posibila valorificare comercială:

 • metode inovative;
 • modele experimentale/ modele demonstrative/ modele funcționale/ modele educaționale;
 • protocoale, metodologii, servicii cu grad mare de noutate bazate pe studii științifice;
 • publicații – articole în reviste indexate ISI Thomson, în reviste indexate în BDI (baze de date internaționale) sau în volume cu ISBN publicate în edituri prestigioase, cu profil academic și științific naționale (recunoscute de CNCSIS) și din străinătate.

V. Condiții de participare

Prezentul Program de cercetare urmărește realizarea de cercetări în domeniile prioritare de cercetare ale Planului Național (PN2) și a Programului Cadru de cercetare europeană (FP7) adăugându-se acestora o direcție specifică:

 • cercetări interdisciplinare în științele tehnologice, biomedicale, cu aplicabilitate în practica medicală dentară;
 • bugetul maxim al unui proiect va avea valoarea de 4500 lei;
 • durata proiectului va fi de 12 luni din momentul semnării contractului.

VI. Criterii de eligibilitate:

 • Instituții publice sau de drept privat care să aibă în statut activități de cercetare-dezvoltare;
 • PFA cu obiect de activitate cercetare-dezvoltare;
 • Persoane fizice sau grupuri de persoane (cercetători, cadre didactice), care lucrează în instituții publice sau private, în domeniul cercetării-dezvoltării / didactic, sub conducerea unui leader;
 • Directorul de proiect trebuie să fie doctor în științe.

VII. Activități eligibile – sunt identice cu cele din Pachetul informativ al competițiilor PN2.


VIII. Cheltuieli eligibile:

 • cheltuieli de documentare în sistemul informațional existent;
 • costuri de valorificare a cercetării (editare, publicare a rezultatelor, acțiuni în vederea realizării temei de cercetare, consultanță);
 • taxe participări la congrese, conferințe, seminarii cu lucrări pe tema proiectului;
 • deplasări.

IX. Prezentarea propunerilor de proiecte – este impus un anumit format, care sugerează următoarea succesiune:

 1. Scopul proiectului;
 2. Obiectivele proiectului;
 3. Situația în domeniu pe plan național și internațional;
 4. Material și metodă/ Desfășurarea cercetării;
 5. Rezultate, concluzii, discuții;
 6. Resurse umane sau echipa de cercetare. Echipa de cercetare va fi alcătuită din maxim 7 persoane, dintre care obligatoriu trebuie să existe un director de proiect și un responsabil științific. Atât directorul de proiect, cât și responsabilul științific trebuie să dețină titlul de Doctor în științe. Ceilalți membri ai echipei de cercetare trebuie să dețină titlul de Doctor în științe sau să fie doctoranzi.

X. Evaluarea proiectelor:

 • Verificarea eligibilităţii formale: se realizează pe loc în momentul primirii propunerii scrise/email;
 • Evaluarea de către experţi: vor participa doi experți din partea societății și un expert neutru;
 • Evaluare în cazul diferențelor mari de punctaj: este chemat un arbitru, din partea societății, care va stabili punctajul final;
 • Criterii de punctaj: 5 puncte – valoarea tehnico-știintifică; 5 puncte – capacitatea de implementare; 5 puncte – diseminare și impact. Trebuie îndeplinite minim 2,5 puncte/criteriu;
 • Contestații: 3 zile de la comunicarea rezultatelor.

XI. Comunicarea rezultatelor:

Rezultatele vor fi anunțate pe site-ul societății. De asemenea se vor anunța în scris către leaderul grupului de cercetare, către aplicant (persoană fizică sau PFA) sau reprezentantul legal în cazul instituțiilor.


XII. Contractarea:

Se va face cu minim 15 zile înainte de începerea proiectului.


XIII. Finanțarea proiectului:

Se va face din fondurile proprii ale MEDINST Diagnostic Romano-German.


XIV. Termene:

 • termen de depunere a proiectelor: 17.04.2015;
 • termen de evaluare a proiectelor: 24.04.2015;
 • termen de afisare a rezultatelor: 24.04.2015;
 • termen pentru depunere contestații: 3 zile de la data comunicarii rezultatelor;
 • termen de demarare a proiectului: maxim o luna de la semnarea contractului;
 • termen de finalizare a proiectului: 12 luni de la semnarea contractului.

XV. Finanțarea proiectului:

Se va face din fondurile proprii ale MEDINST Diagnostic Romano-German.


XVI. Decontarea cheltuielilor:

Decontarea cheltuielilor se va face pe baza facturilor emise de partener însoțite de notele justificative, în termen de maxim 10 zile de la data recepționării acestora.

Pentru cheltuielile de deplasare la congrese, conferințe, seminarii nota justificativă trebuie să fie însoțită de factura pentru emiterea biletului de transport, de dovada achitării taxei de înscriere și de certificatul de participare la lucrări.